GDPR – Νομοθεσία

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΣ) θα ισχύσει από τις 25 Μαΐου 2018 αντικαθιστώντας την οδηγία 95/46/ΕΚ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Ο κανονισμός στοχεύει τόσο στην θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε όλη την Ένωση όσο και στην διασφάλιση της ελεύθερης διασυνοριακής διακίνησης δεδομένων.

 

Στα πλαίσια των αρχών του κανονισμού, τα υποκείμενα των δεδομένων αποκτούν νέα δικαιώματα, μεταξύ άλλων αυτών της ενημέρωσης, της πρόσβασης και της λήθης. Απαγορεύεται η χρήση προσωπικών δεδομένων χωρίς την ελεύθερη συγκατάθεση, ειδικά όταν πρόκειται για ευαίσθητη κατηγορία δεδομένων, και η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα οποιαδήποτε στιγμή. Επιπλέον, εισάγεται ρύθμιση για την κατάρτιση προφίλ και τα δικαιώματα των υποκειμένων έναντι της απολύτως αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και τις συνέπειες της. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων ώστε να προστατεύονται στο μέγιστο τα ατομικά δικαιώματα.

 

Ενημέρωση

Κατά την συλλογή των δεδομένων ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα το υποκείμενο των δεδομένων σε σαφή, συνοπτική και εύκολα προσβάσιμη μορφή για την επεξεργασία στην οποία πρόκειται να υποβληθούν τα δεδομένα και για τα δικαιώματά του. Εξαιρούνται περιπτώσεις που τα δεδομένα προστατεύονται από απόρρητο ή η απόκτηση και κοινολόγηση τους προβλέπεται από το δίκαιο του κράτους ή της Ένωσης.

 

Μεταξύ άλλων, ο υπεύθυνος θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τον ίδιον, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων αν υπάρχουν, το χρονικό διάστημα που θα διατηρηθούν τα δεδομένα και τα κριτήρια που επηρεάζουν το διάστημα αυτό. Παράλληλα, δηλώνεται με σαφήνεια το δικαίωμα υποβολής αιτήματος (για πρόσβαση, επεξεργασία ή διαγραφή των δεδομένων), το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης και η δυνατότητα καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

 

Αν τα δεδομένα επεξεργάζονται με σκοπό την κατάρτιση προφίλ, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση ξεχωριστά για την διαδικασία και τις συνέπειες που μπορεί να έχει για το υποκείμενο των δεδομένων. Σε περίπτωση που τα δεδομένα διαβιβαστούν σε τρίτους, το υποκείμενο πρέπει να ενημερωθεί το αργότερο μετά την πρώτη διαβίβαση.

 

Tο υποκείμενο έχει, επίσης, το δικαίωμα να αιτηθεί ενημέρωση για το κατά πόσο δεδομένα που τον αφορούν περνούν από επεξεργασία ή ακόμα και να παραλάβει τα δεδομένα του σε μηχαναγνώσιμη μορφή και να τα διαθέσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

Σε περίπτωση που δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υψηλού κινδύνου παραβιαστούν, ο τελευταίος υποχρεούται να ενημερώσει το υποκείμενο για την φύση της παραβίασης, το είδος των δεδομένων, τις συνέπειες της παραβίασης και τα μέτρα που λαμβάνει για την επίλυση του ζητήματος, ειδικά αν η παραβίαση απειλεί την ασφάλεια ή την καταπάτηση ατομικών δικαιωμάτων των υποκειμένων.

 

Ελεύθερη συγκατάθεση

Ο ΓΚΠΔ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην συγκατάθεση του υποκειμένου για την χρήση προσωπικών δεδομένων, η οποία θα πρέπει να παρέχεται με σαφή θετική ενέργεια η οποία να συνιστά ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει ένδειξη της συμφωνίας του υποκειμένου  (αιτιολογική σκέψη 32 του ΓΚΠΔ).

 

Η συγκατάθεση θα μπορούσε να δοθεί με μία γραπτή δήλωση, με τη συμπλήρωση τετραγωνιδίου σε μια ιστοσελίδα. Έμφαση δίνεται στην θετική ενέργεια εκ μέρους του υποκειμένου οπότε η σιωπή, τα προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια ή η αδράνεια δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συγκατάθεση (αιτολογική σκέψη 32 του ΓΚΠΔ).

 

Ο κανονισμός δεν αφήνει περιθώρια εξαιρέσεων αφού η συγκατάθεση θα πρέπει να αφορά συγκεκριμένα δεδομένα που θα υποβληθούν σε ορισμένη επεξεργασία για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Για να διαφυλαχτεί η διαδικασία, ορίζεται επιπλέον ότι:

 

Το υποκείμενο μπορεί να αναιρέσει την συγκατάθεση του οποιαδήποτε στιγμή και ο υπεύθυνος της επεξεργασίας οφείλει να τον διευκολύνει στην συγκεκριμένη διαδικασία

 

Η συγκατάθεση δεν θεωρείται ελεύθερη αν υπάρχουν ξεκάθαρες σχέσεις εξουσίας μεταξύ του υποκειμένου και του υπεύθυνου (π.χ. ο υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι δημόσια αρχή). Σε καμία περίπτωση η συγκατάθεση δεν θα πρέπει να είναι προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών εκτός αν η χρήση δεδομένων είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας

 

Για κάθε άλλη χρήση των δεδομένων, το υποκείμενο θα πρέπει να ενημερώνεται και να δίνει την συγκατάθεση του εκ νέου

 

Ειδικότερα όσον αφορά ευαίσθητα δεδομένα, η συγκατάθεση θα πρέπει να δίνεται με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια. Το άρθρο 9 για την «ειδική κατηγορία δεδομένων» απαγορεύει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και [την] επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό (Άρθ. 9 του ΓΚΠΔ).

 

Εξαίρεση αποτελούν και πάλι οι περιπτώσεις προστασίας του ατόμου ή των οικείων του, η προστασία του δημόσιου συμφέροντος ή η συλλογή των δεδομένων στα πλαίσια άσκησης της δικαιοσύνης, επιστημονικών ή στατιστικών σκοπών και φυσικά, οι περιπτώσεις που το ίδιο το υποκείμενο έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα.

 

Τέλος, το άρθρο 8 του κανονισμού απαγορεύει την χρήση προσωπικών δεδομένων παιδιών κάτω των 16 ετών χωρίς την ελεύθερη συγκατάθεση του γονέα.

 

Επεξεργασία ανακριβών δεδομένων και δικαίωμα στην λήθη

Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων διαπιστώσει πως τα δεδομένα που τον αφορούν είναι ανακριβή, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα για την επεξεργασία τους, το οποίο θα πρέπει να δρομολογηθεί από τον υπεύθυνο χωρίς καθυστέρηση.

 

Με τον ίδιο τρόπο το υποκείμενο μπορεί να υποβάλει αίτημα για πλήρη διαγραφή των δεδομένων του και ο υπεύθυνος είναι υποχρεωμένος να το εκτελέσει εφόσον, μεταξύ άλλων:

 

Τα δεδομένα δεν είναι πλέον χρήσιμα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν

 

Έχει ανακληθεί η συγκατάθεση

 

Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα

 

Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος αρνηθεί να εκτελέσει το αίτημα, το υποκείμενο μπορεί να υποβάλλει αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας. Το ίδιο αίτημα μπορεί να κατατεθεί και στην περίπτωση που ενώ ο υπεύθυνος δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα, τα χρειάζεται το υποκείμενο για την άσκηση νομικών αξιώσεων.

 

Όροι και Προϋποθέσεις

To apozimioseis.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή ν’ ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των υπηρεσιών, που γίνονται μέσω του ιστότοπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα του παρόντος ιστότοπου.

 

To apozimioseis.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της apozimioseis.gr , υπό την επιφύλαξη τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δε μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών και τιμών των υπηρεσιών ή ενδεχόμενων διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς παράλληλα να δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

 

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

 

Διαθεσιμότητα

To apozimioseis.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της. Ωστόσο, αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας σε περίπτωση που εκφράσουν ενδιαφέρον.

 

Συμβουλές & Ιδέες

Η εταιρία έχει επιμεληθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή το περιεχόμενο των συμβουλών κι ιδεών που παρέχονται στην ιστοσελίδα της apozimioseis.gr . Δεδομένων όμως των ιδιαιτεροτήτων κάθε εργασίας που περιγράφεται, οι αναγνώστες είναι υπεύθυνοι να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας έχοντας διαβάσει προηγουμένως τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή κάθε προϊόντος που χρησιμοποιούν, και τo apozimioseis.gr δε φέρει καμία ευθύνη.

 

To apozimioseis.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την κακή ερμηνεία των υπηρεσιών. Το apozimioseis.gr παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ.) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.

 

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα apozimioseis.gr δε φέρει ευθύνη για απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/ και ποινικής φύσεως ούτε για ενδεχόμενη ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/κι από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα apozimioseis.gr Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και προμηθευτών), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων κι οπτικοακουστικού υλικού, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του apozimioseis.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας τoυ.

 

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα κι οπτικοακουστικό υλικό που αντιπροσωπεύουν το κατάστημα apozimioseis.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του apozimioseis.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα apozimioseis.gr δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

Ελληνικό- Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου apozimioseis.gr και του επισκέπτη των σελίδων κι υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θ’ αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Πολιτική απορρήτου

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα apozimioseis.gr και προκειμένου να ενημερωθείτε, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.).

 

Αυτό γίνεται για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση αλλά και διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μας μαζί σας για τις υπηρεσίες.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου apozimioseis.gr , προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

 

Το apozimioseis.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του apozimioseis.gr.

 

Τα δεδομένα διαγράφονται μετά την, με οποιοδήποτε τρόπο, λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνετε στο apozimioseis.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες μαζί του επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση κι εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

 

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές κι άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης κι αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

 

Αν δεν έχετε ακόμη ενηλικιωθεί πριν αποφασίσετε αν αποδέχεστε ή όχι τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, θα πρέπει να τους μελετήσετε με τον γονέα ή κηδεμόνα σας και να τους κατανοήσετε πλήρως, τόσο εσείς όσο κι ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας.

 

Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων από τον γονέα ή κηδεμόνα θα εκλαμβάνεται ως συναίνεση αυτών για λογαριασμό σας.

 

Συνιστάται στους γονείς ή τους κηδεμόνες να επιβλέπουν τα παιδιά τους κατά τη χρήση του Internet σε κινητά ή άλλες συσκευές.

 

Αν προσκαλέσετε τα παιδιά σας να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία, παρέχετε εκ μέρους τους τη συγκατάθεσή σας στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

Πολιτική cookies

Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία.

 

Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας.