Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Τι αποζημιώνει ο Φιλικός Διακανονισμός;

Σύμφωνα με το άρθρο 10 το οποίο αφορά τις Υλικές Ζημιές, αποζημιώνονται:

α. Το κόστος επισκευής ή την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος,

συμπεριλαμβανομένων των φόρων

β. Το κόστος αντικατάστασης κράνους, ρουχισμού και βαλίτσας δικύκλου καθώς και

του εξωτερικού καλύμματος του οχήματος και

γ. Το κόστος μεταφοράς του οχήματος

Ως συμφωνημένα όρια αποζημίωσης υλικών ζημιών από 1ης Απριλίου 2010, τα ποσά αυτά ανέρχονται, για την αποζημίωση υλικών ζημιών στα 6.500 €.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡ.4 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

α) Αποζημίωση σωματικών βλαβών χωρίς ιατρική πραγματογνωμοσύνη

Εφόσον πρόκειται για αμοιβές ιατρών, έξοδα νοσηλίων, διαγνωστικές εξετάσεις, φαρμακευτική περίθαλψη και έξοδα μεταφοράς ζημιωθέντος και εφόσον υπάρχουν πρωτότυπες αποδείξεις που τα αποδεικνύουν, τότε ο άμεσος ασφαλιστής προβαίνει στην αποζημίωση αυτών και μέχρι του ποσού των 500 € ανά ζημιωθέντα.

β) Αποζημίωση σωματικών βλαβών με ιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Πέραν του ποσού των 500 € και σε κάθε περίπτωση απαίτησης για απώλεια εισοδήματος ή και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, για την αποζημίωση αυτών απαιτείται επιπλέον προσκόμιση βεβαίωσης δημόσιου νοσοκομείου ή του φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή ιατρικής πραγματογνωμοσύνης ιατρού διορισθέντος από τον άμεσο ασφαλιστή, η οποία να πιστοποιεί τη σωματική βλάβη και να προσδιορίζει αποχή από την εργασία συγκεκριμένων ημερών. Το ύψος της απώλειας εισοδήματος, εφόσον τούτο δεν προκύπτει από αδιαμφισβήτητο έγγραφο (π.χ. βεβαίωση αποδοχών μισθωτού, φορολογική δήλωση ή άλλο) υπολογίζεται από τον αναίτιο ασφαλιστή πολλαπλασιάζοντας το ποσό των 30 € επί τον αριθμό των ημερών αποχής από την εργασία που προσδιορίζει η ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή η βεβαίωση του δημόσιου νοσοκομείου ή η βεβαίωση του φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης υπολογίζεται από τον άμεσο ασφαλιστή πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών για τις οποίες συνεστήθη αποχή από την εργασία επί ποσού έως 30 € ανά ημέρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης εκτιμάται ελεύθερα από το διακανονιστή και μέχρι του ορίου των 150 € κατ΄ ανώτατον.

Πέραν του ορίου αποζημίωσης υλικών ζημιών το ανώτατο ποσό αποζημίωσης σωματικών βλαβών που μπορούν να διακανονιστούν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της παρούσας Συμφωνίας ανέρχεται συνολικά στα 30.000 ανά ατύχημα. Το ανώτατο ποσό ανά ζημιωθέν πρόσωπο είναι τα 12.000 €.